O firmie

          Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotem działalności Biura Wyceny „ATRYBUT” Janusz Polens jest:

wycena:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki: budowlane, rolne i leśne)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy mieszkalne)
 • nieruchomości lokalowych
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • innych praw związanych z nieruchomościami
 • wycena pojazdów, maszyn i urządzeń

oraz

 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • analiza rynku nieruchomości
 • sporządzanie opinii, ekspertyz, itp.

Wyceny dokonywane są dla następujących celów:

 • określenia ceny kupna-sprzedaży, negocjacji
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku
 • określenia wartości przedmiotu darowizn i spadków
 • określenia wartości budynków i budowli do ich ubezpieczenia
 • określenia wartości prawa użytkowania wieczystego
 • aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
 • naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”
 • naliczania opłat z tytułu podziału, scalenia i podziału nieruchomości, czy też wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tzw. „opłata adiacencka
 • określenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
 • celów podatkowych
 • określenia wartości rynkowej i godziwej pojazdów maszyn i urządzeń dla różnych celów.
 • innych.

Ceny usług są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

Koszty wyceny nieruchomości są uzależnione od szeregu czynników, taki jak m.in.:

 • charakter, rodzaj i wielkość nieruchomości oraz jej części składowych, stanowiącej przedmiot wyceny
 • cel wyceny
 • skomplikowany stan prawny nieruchomości (np. brak jego uregulowania)
 • kompletność dokumentacji posiadanej przez zamawiającego wycenę
 • dodatkowe koszty ponoszone przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych)
 • termin realizacji wyceny
 • nakłady pracy rzeczoznawcy.

        Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem usługi i poznaniem szacunkowego kosztu usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w zakładce Kontakt.